Winkelwagen

Privacy Policy


Privacy Policy
Mijn Dier en Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Mijn Dier en Ik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mijn Dier en Ik is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn Dier en Ik respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en dragen er zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens (die wij bijv. via Ideal krijgen) nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
Om het winkelen bij Mijn Dier en Ik  zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Achternaam;
- Adres;
- Postcode en Woonplaats;
- E-mailadres;
Meer gegevens hebben wij niet nodig en meer gegevens worden er ook niet gevraagd (u kunt bij ons geen account aanmaken dus online worden er geen gegevens opgeslagen).
Tevens verstuurd Mijn Dier en Ik geen nieuwsbrieven.
Uw persoonsgegevens worden door Mijn Dier en Ik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mijn Dier en Ik verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw betaling
-Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
Mijn Dier en Ik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden door Mijn Dier en Ik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
-Het verzorgen van betalingen (Ideal);
-Het verzenden/afleveren van uw bestelling (PostNL)
-Het verzorgen van de belastingaangifte

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bv politie). 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mijn Dier en Ik gebruikt alleen technische en functionele cookies. Wij gebruiken geen commerciele cookies om bezoekers of gegevens te traceren.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Mijn Dier en Ik van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
  
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
  
Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact met ons op.
 
Contactgegevens
Mijn Dier en Ik
De Vinken 26
5735 EN Aarle-Rixtel
info@mijndierenik.nl